Quan arriba un requeriment d’hisenda significa que cal regularitzar una situació que Hisenda li consta com a no resolta. Es important regularitzar-ho per evitar una nova sanció i la possible cancel·lació de subvencions futures.

El model 347 és una declaració informativa que s’ha de presentar anualment a l’Agència Tributaria, de les operacions realitzades amb terceres persones amb les quals, en el transcurs de l’any, s’hagin fet operacions per un import total anual superior als 3005,06 eur. , ja siguin clients, proveïdors o subvencions atorgades o ajuts.

No representa cap moviment econòmic ni despesa per l’Ampa o Afa, però si l’obligació d’informar anualment sobre aquestes operacions.

A partir de l’1 de gener de 2014 (Model 347-exercici 2014 i següents), les Ampa i Afa que es trobin en el supòsit abans esmentat estan obligades a presentar el Model 347 abans de l’ 1 de març de cada any segons la normativa establerta per les Entitats no lucratives i més concretament les parcialment exemptes NO acollides a la llei 49/2002.

En principi, s’han de declarar totes les operacions, llevat d’algunes excepcions que marca la pròpia normativa del model.

Les mes habituals en el cas de les Ampa o Afa com a Associacions sense ànim de lucre que són i  parcialment exemptes NO acollides a la llei 49/2002 són:

1-.Els lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuats a títol gratuït que no estiguin subjectes o que estiguin exemptes d’IVA. Des de l’1 de gener de 2014 les activitats exemptes de liquidació d’IVA per a les AMPA son les activitats extraescolars, les activitats esportives i el menjador escolar per tots els nens i joves menors de 25 anys.

2-.Les operacions en les quals la contraprestació hagi estat objecte de retenció o ingrés a compte de l’IRPF o l’Impost de Societats, quan totes les dades que cal incloure en el model 347 coincideixin amb les incloses al model de declaració informativa corresponent al resum de les retencions, en funció de la seva naturalesa.

També cal remarcar que les subvencions rebudes, fins a la declaració corresponent a l’exercici 2010, no es declaraven. Només hi havia una clau d’operacions de subvencions que podien utilitzar exclusivament els Organismes que les atorgaven, però en cap cas els receptors. A partir de l’esmentat exercici, es va modificar la normativa del model i a partir de llavors sí que són operacions a declarar, tot i que l’Agència Tributària no ha previst en el model una clau específica per a aquest tipus d’ingressos, per la qual cosa cal declarar-los amb la mateixa clau que si fossin vendes, la clau B del model.

ampafiscalitat utilitza cookies. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies.. Cliqueu a l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies