L’impost de Societats és un impost que grava les rendes de les persones jurídiques, és a dir, és un tribut pel qual  caldrà pagar impostos per la diferencia entre els ingressos i les despeses que l’entitat tingui sempre que aquesta diferencia sigui positiva (quan hi hagi beneficis).

En qualsevol cas,  caldrà presentar-lo encara que el resultat sigui negatiu, quan pertoqui.

Per tant, totes les entitats, com a persones jurídiques que són, hi estan subjectes i l’han de tenir present. Però que l’hagin de tenir present  no vol dir que necessàriament els comporti haver-lo de pagar, ja que la normativa de l’impost de societats indica, en l’article 9.3, que les entitats sense finalitats lucratives es consideraran parcialment exemptes.

Això es tradueix en l’exempció de determinades rendes sobre les quals no haurem d’aplicar el tipus de gravamen i, per tant, no comportarà pagament. Per tant, el primer que caldrà fer és diferenciar entre les rendes exemptes i les no exemptes. Respecte a les despeses comunes, haurem de diferenciar quina part correspon als rendiments exempts i quina part als no exempts.

Només caldrà tributar (pagar) pels beneficis obtinguts en les rendes no exemptes, sobre els quals s’aplicarà el gravamen que ens correspongui, que en principi serà del 25%.

Quines són les rendes considerades exemptes?

Segons la Llei 27/214 de l’Impost de Societats­-Article 110 Rendes exemptes:

“Són aquelles vinculades al nostre objecte social, en concret subvencions, donacions i aportacions, és a dir, les quotes de socis, sempre que siguin sense dret a contraprestació present o futura i que no tinguin la consideració d’explotació econòmica”.

La mateixa Llei amb el seu article numero 5 estableix el concepte d’activitat econòmica definint-lo com:

“S’entendrà per activitat econòmica l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d’un de tots dos amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis”. (Això vol dir qualsevol activitat o servei pel qual es fa un cobrament).

D’acord amb aquesta definició la pràctica totalitat de les activitats que realitzen les entitats i que els serveixen per generar algun tipus d’ingrés per al seu autofinançament són considerades activitat econòmica i, per tant, no són considerades rendes exemptes. A part si qualsevol d’aquestes activitats obtingués benefici, hauria de tributar per l’impost de societats i aplicar-hi el gravamen del 25%.

Quines són les activitats no exemptes?

Les procedents de la venda de productes o serveis, com ara extraescolars, menjador, esportives, loteries, rifes, sorteigs, venda de roses, flors, llibres (no fets per l’entitat), i qualsevol altra que comporti un intercanvi econòmic no relacionat directament amb les finalitats no lucratives de l’entitat. 

Igualment, les “-ades” (botifarrades, calçotades, carxofades, sardinades… ). Els ingressos procedents d’aquestes activitats seran considerats com a no exempts. 

També es considerarà activitat no exempta la organització de viatges (autocars, trens, hotels, etc.). 

Obligació de declaració

Estan obligades a declarar per impost de societats totes les entitats excepte les que compleixen el que estableix l’article 124 de la Llei de l’impost de societats:

Article 124.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

  1. Els contribuents a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 9 d’aquesta Llei estan obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

No obstant això, els contribuents a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Llei no tenen l’obligació de presentar declaració quan compleixin els requisits següents:

  1. a) Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
  2. b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
  3. c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Cal complir totes tres condicions per tal de no haver de presentar la declaració.

Que necessita l’entitat per presentar la declaració de l’impost?

A partir de l’1 de Gener de 2015 totes les entitats estaran obligades a portar una comptabilitat oficial (Article 120 de la Llei 27/2014), en la seva modalitat de “de doble partida” d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre.

Aquest pla de comptabilitat té diferències amb el Pla General de comptabilitat o el de les Pimes. És important assegurar-se que qui porta la comptabilitat coneix aquest pla de comptabilitat, ja que sovint alguns serveis professionals apliquen per defecte el pla de comptabilitat d’empreses. 

Comptabilitat de doble partida vol dir que ha de permetre diferenciar els moviments econòmics de les activitats considerades exemptes dels moviments econòmics de les activitats considerades no exemptes per tal de poder presentar l’impost de societats.

La declaració es presenta anualment, com a màxim el 25 de juliol de cada any. Es presenta telemàticament amb certificat digital omplint el model 200 de Hisenda i, en cas de benefici, s´haurà d’aplicar un gravamen del 25% i l’obligació d’efectuar tres pagaments a compte als mesos d’octubre, desembre i abril abans del dia 20 de cadascun, com avançament de l’impost del nou exercici comptable.

 

 

Fonts consultades:

– Nou escenari fiscal de les entitats sense ànim de lucre. Diputació de Barcelona.

– Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives. Alícia Artiaga. Útil pràctic Torrejussana.

ampafiscalitat utilitza cookies. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies.. Cliqueu a l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies